مشهديه با دوستش در تهران ميرن در خونه يك تهراني ؛ مشهديه در مي زنه از اونور صدا مياد ميگه كيه ؛ مشهديه ميگه مويوم ؛ دوستش به مشهديه ميگه بگو منم مشهديه ميگه اگه در رو باز كنه ببينه مويوم چي ..

0 نظرات:

ارسال یک نظر