لره کولرش خراب میشه، به بچه هاش می گه: مگه نگفتم 4 نفری جلو کولر نشینید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر