غضنفر از تاکسی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی

راننده میگه من که چیزی نگفتم ، غضنفر می گه بعدا که می گی

0 نظرات:

ارسال یک نظر