اداره راهنمایی رانندگی قزوین

جهت امنیت بیشتر سرنشینان جلو

بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب الزامی است

0 نظرات:

ارسال یک نظر