علی دایی میره خونش... به زنش میگه ....پشت ِ در کیلیده !؟ زنش میگه : خب! معلومه دیگه ...پشت ِ در کیلیده !!!! میگه: نه بابا میگم کی لیده !؟


0 نظرات:

ارسال یک نظر