یارو به دوستش ميگه شنيدم که تو ظرف شستن به خانمت کمک مي کني!؟ .... اي زن ذليل!! دوستش ميگه: خوب مگه چيه، اون هم تو رخت شستن به من کمک ميکنه


1 نظرات:

Anonymous در

باز باران" باز آخوند ، با عمامه، با دروغ هاي فراوان ، مي خورد از مال مردم، مي پرد بر کول مردم، کودکي تنبل به حوزه، همچو بلبل ، مداح روضه ، يادم آيد از فلسطين، از بلنديهاي جولان، از دلار نفت ايران ، حرفهاي احمقانه، از رجايي زمانه ، "دور مي گشتم زخانه" ، شرع چون شمشير بران، پاره مي کرد مغز ما را ، بشنو اينک کودک من ، از زبان مام ميهن، مرز و بوم پاک ايران، اين رئيس جمهور نادان ، کرد ويران ,

ارسال یک نظر