یک فیلسوف ترک میگوید: دایره زندگی مربعی است که سه ضلع دارد : عشق و محبت


0 نظرات:

ارسال یک نظر