يكي داشته تركه رو ميزده و هي داد ميزده مي كشمت اكبر، می کشمت اکبر. يكي مياد ميگه چرا ميزنيش؟ تركه كه داشته كتك ميخورده ميگه ولش کن بابا بذار بزنه من كه اكبر نيستم


0 نظرات:

ارسال یک نظر