قرائتی

قرائتی

مشترک گرامي

دسترسي به اين سايت امکان پذير… بگيد؟!

از وبلاگ با حال زبل خان


2 نظرات:

Anonymous در

بابا تو دیگه کی هستی

Anonymous در

چرا پزشكان عمومي نبايد در انتخابات نظام پزشكي شركت كنند؟؟

هر وقت ما به سازمان نظام پزشكي مراجعه كرديم ودر خواست وام ازدواج نموديم انها روي خود را ترش نمودند و گفتند:
اقاي دكتر اينجا جاي اين حرف ها نيست!!!

وقتي يك روزيكي از همكاران به نظام پزشكي زنگ زد و گفت:اقا اين حواله پرادوي ما چي شد؟خانم تلفن چي با صداي نازك جواب داد!اقاي دكتر اين حرف ها چيه ؟اينجا كه پرادو نمي دهند!!
يك روز شوهر يك خانم دكتر كه تازه فارغ التحصيل شده واقاي مهندس دستي بر اجر واهن دارداز نظام پزشكي براي همسرش در خواست زمين كرد با اين جواب روبرو شد كه اقاي مهندس اينجا جاي اين حرف ها نيست! اين اقايان يك سر دارند وهزار سودا.وقتشان به اين كارها قد نمي دهد!

يك روز ديگر هنگاميكه پدر يك تازه دكتر شال وكلاه كردو به نظام پزشكي امد وازهئيت مديره در خواست شغل براي پسرش كرد!رئيس هئيت مديره بال نگاهي فيلسوفانه ضمن سفارش وي به زهد وتقوا گفت:
پدر جان اينجا جاي اين حرف ها نيست!!!
بهتر است اقا زاده سري به در مانگاهي خيريه سطح شهر بزنند يك جائي براي خودشان دست وپا كنند!!

وقتي دكتر جون طنز نويس((ميخ دائم الگير))به رئيس بيمارستان دانشكاه ازاد گير سه پيچ داد((چرا گوشه ابرويتان كج است؟؟)) و قراردادش تمديد نشد سراسيمه به نظام پزشكي امد كه وا مصيبتا!اي داد! اي بيداد! چرا يكي نيست از ما حمايت كند؟؟ مسئول قسمت اداري كه مرد دنيا ديده اي است يواشكي در گوشش گفت: دكتر جان بهتر است خودت را با بالا سري ها در گير نكني!يك جوري برو خودت قضيه را حل كن! اينها هر كدام چند جا مسئوليت دارند و خودشان رابا اين چيز ها در گير نمي كنند!
وقتي .........................
وقتي....................................................
وقتي ...................................................................................

تنها يك دليل مانده كه پزشكان عمومي در انتخابات نظام پزشكي شركت كنند وان تبديل يك پزشك عمومي ساده به پزشكان عمومي جمع است


www.dr-hosainy.blogfa.com
dr27367@yahoo.com
دكتر قاسم حسيني اخوان09153138554

ارسال یک نظر