آن صحنه يوسف كه زنان دست بريدند علت همه آنست كه محمود نديدند 

0 نظرات:

ارسال یک نظر