ترکه صبح میره در مغازش میگه بسم ا... رحمان رحیم.کرکره را میده بالامیبینه همه چیز را بردن کرکره را میده پایین میگه صدق ا... علی العطیم

0 نظرات:

ارسال یک نظر