دستام خسته شدن، پاهام تاول زدن، از کمر افتادم، ديگه جون ندارم. دارم مي ميرم. اگه مي شه از اندي بپرس خوشگلا تا کي بايد برقصن؟0 نظرات:

ارسال یک نظر