يارو ميره بانك چك نقد كنه، متصدي بانك ميپرسه: چك سيباس؟ يارو ميگه: نه مال گردوهاي پارساله

0 نظرات:

ارسال یک نظر