من نفهمیدم

اونهایی که قدشون بلنده می رن بسکت یا اونایی که می رن بسکت قدشون بلند می شه ؟

اونهایی که ترشیدن ناظم مدرسه می شن یا اونایی که ناظم مدرسن ترشیده می شن ؟

اونهایی که دیونن همسایه ما می شن یا چون همسایه ما شدن دیونه شدن ؟

0 نظرات:

ارسال یک نظر