يه مار با يک زرافه اذدواج مي کنند بچشون غورباغه مي شه. مي دونيد چرا؟ چون بچه دار نمي شدن، از پرورشگاه بچه آوردند


0 نظرات:

ارسال یک نظر