يه آخونده تو سخنرانیش داشته جنگ ايران- عراق رو با دوره حضرت محمد(ص) مقايسه مي کرده می گفته :سربازان ما همانند سربازان صدر اسلام نترس بودندفرماندهان ما همانند فرماندهان آن دوره شجاع و متدين بودندخلبانان ما هم همانند خلبانان دوره پيامبر...بهش ميگن بابا دوره پيامبر که خلبان نبوده بلند جواب ميده پس جعفر طيار چه بود؟


0 نظرات:

ارسال یک نظر