مي دوني اگه یه ترک يه نارنجک انداخت طرفت بايد چي کار کني؟ ... بايد ضامن شو بکشي پرت کني طرف خودش


0 نظرات:

ارسال یک نظر