يه روز ترکه ميره سيرك. يه نفر مياد دهن تمساح را باز مي كنه، سرش را دا خل دهان تمساح مي کنه بعد از يك ربع سرشو در مياره مي پرسه: كي مي تونه اين كار را انجام بده؟ ترکه ميگه من مي تونم، ولي دهنم اينقدر باز نمي شه!


0 نظرات:

ارسال یک نظر