نیمه پر لیوان

بعضي فکر مي کنند این منصفانه نيست که خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است.
بعضي ديگر خدا را ستايش مي کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته.

0 نظرات:

ارسال یک نظر