رئیس جمهوری ایران آقای محمود احمدی نژاد طی یک نامه پاسخ 5+1 را داد. او طی این نامه اعلام کرد
پاسخ من به 5+1 ، شش خواهد بود!

0 نظرات:

ارسال یک نظر