جدول خاموشی های موقت شهر تهران مناطق ۲۲ گانه!

منطقه۱
روزها برق باشد شبها به علت برهم خوردن مجالس پارتی از ساعت ۲۰ تا ۳ صبح برق برود

منطقه ۲-۳
مانند بالا

منطقه ۴
روزی نیم ساعت برق نباشد جهت اعمال قانون و یکنواخت سازی

منطقه ۵
روز ۲ ساعت به اضافه ۵ ساعت تنبیه سال ۱۳۴۲ که منطقه به شرکت برق بدهکاربود( پرونده موجود است)

منطقه ۶
صبح ها که نور کافیست برق نباشد برای شب هرکسی برق می خواهد برگه درخواست برق پر شود بخش اداری پیگیری نماید

منطقه ۷
بیخود کردن برق می خواهند یک روز درمیان کافیست کسی اعتراض کرد آب شرب آن خانوار قطع شود تا عبرت سایرین گردد

منطقه ۸
منزل مادر خانم بنده آنجاست همیشه برق باشد

منطقه ۹
منزل خودمان آنجاست جهت رعایت عدالت فقط ۲۰ دقیقه دم صبح برود

منطقه ۱۰
منزل باجناق آنجاست، آنچنان برق برود و بیاید که تمام لوازم صوتی وی بسوزد تا رویش کم شود

منطقه ۱۱
به کل برق نباشد ( دلیل خواستند گاز قطع شود)

منطقه ۱۲-۱۳
بچه محل های قدیم آنجا سکونت دارند عاشق فوتبال هستند شبهایی که فوتبال دارد برق باشد

منطقه ۱۴-۱۵-۱۶
به علت ازدیاد اراذل برای از بین بردن پتوق ها شبها کلا برق لازم نیست

منطقه ۱۸-۱۹-۲۰
روزی نیم ساعت به دلخواه شهردار مناطق

منطقه ۲۱-۲۲
بخشنامه شود که اختراع برق توسط ادیسون شایعه بوده


0 نظرات:

ارسال یک نظر