روزي سه تا ديوونه ميرن عروسي دو تا شون ميرن وسط و شروع مي کنن به رقصيدن يکيشون ميشينه کنارو شروع مي کنه: قرمز سبز زرد آبي.......قرمز سبز زرد آبي بهش ميگن تو چرا نمي رقصي ؟ ميگه من رقص نورم.

0 نظرات:

ارسال یک نظر