کاندیدا

لطفا بیخود اصرار نکنید من به هیچ عنوان نامزد ریاست جمهوری نمیشوم مگر این که زیاد اصرار کنید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر